۱. استاد علی میرسعید قاضی، پیشکسوت روابط عمومی، اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۸۳.

۲. استاد کاظم متولی، پیشکسوت روابط عمومی، اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۸۳.

۳. استاد میرزابابا مطهری نژاد، پیشکسوت روابط عمومی‌و عضو میات مدیره انجمن روابط عمومی‌ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۸۶.