کاظم معتمدنژاد پدر ارتباطات نوین ایران، اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۸۳.


جیمز گرونیگ استاد ممتاز روابط عمومی‌در دپارتمان ارتباطات دانشگاه مریلند کالج پارک آمریکا و مبدع نظریه «تعالی»، دومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۸۴.


علی اکبر جلالی پدر علم فناوری اطلاعات ایران و مبدع نظریه موج چهارم و عصر مجازی در دنیا، نخستین همایش بین المللی روابط عمومی۲، ۱۳۸۸.


علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران، دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی‌و نهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۹۱.


سعیدرضا عاملی استاد ارتباطات داتشگاه تهران، دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۱۳۹۲.


یونس شکرخواه بنیانگذار روزنامه نگاری آنلاین ایران، یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۳.


حسن بشیر استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، پازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷.

باقر ساروخانی استاد ممتاز دانشگاه تهران،شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸.