بخش دوم:جوایز ویژه روابط‌عمومی

جایزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی
جایزه برنامه‌ریزی
جایزه مدیریت انتشارات
جایزه مدیریت تبلیغات
جایزه مدیریت ارتباطات درون سازمانی
جایزه مدیریت ارتباطات الکترونیک
جایزه مدیریت روابط رسانه‌ای
جایزه مدیریت رویداد
جایزه مدیریت ارتباطات بحران
جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی
جایزه کار خلاقانه
جایزه کمپین روابط‌عمومی
جایزه قلب طلایی (نوعدوستی)

 


دانلود بروشور:  جوایز روابط‌عمومی‌ایران