اولین کنفرانس 

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

دومین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

سومین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

چهارمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

پنجمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

ششمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

هفتمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

هشتمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

نهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

دهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

یازدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

دوازدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

سیزدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

چهاردهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

پانزدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

شانزدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

هفدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

هجدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران

نوزدهمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌‌ایران

بیستمین کنفرانس

بین‌المللی روابط‌عمومی‌‌ایران