فصلنامۀ کارگزار روابط‌عمومی

فصلنامۀ کارگزار روابط‌عمومی‌شامل مطالب و ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای روابط‌عمومی‌است که از بین منابع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. فصلنامۀ کارگزار روابط‌عمومی‌به صورت موضوعی منتشر می‌شود و تاکنون به موضوعاتی نظیر «داستان‌سرایی»، «مسئولیت اجتماعی»، «صنعت نشر»، «کووید-19»، «خلاقیت» و نظایر آن پرداخته‌ایم.

در سال 1380 پروانه انتشار این فصلنامه با روش تحلیلی- آموزشی به زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ثبت و صادر شد. نخستین شماره فصلنامه در زمستان 1380 منتشر شده است. در این فصلنامه  مطالبی ماننند چرت کارگزاران روابط‌عمومی‌پاره می‌شود، آموزش روابط‌عمومی‌در برزخ میان نظر و عمل، طراحی یک مقاله خبری، کاربردهای اینترنت در روابط‌عمومی، روابط‌عمومی‌و بحران‌های سیاسی در جامعه و سازمان‌های ملی روابط‌عمومی‌در جهان وجود دارد.

شایان ذکر است که این فصلنامه یکی از مهم‌ترین نشریات مرتبط با حوزه روابط‌عمومی‌است و مخاطبان بسیاری از جمله اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی، دانشجویان و سایر علاقمندان دارد.

 مهدی باقریان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه می‌باشد.