بخش اول: مدال‌های روابط‌عمومی‌ایران

مدال روابط‌عمومی‌بین‌المللی
 مدال مردمداری
 مدال ملی مدیران ارتباط‌گر
 مدال روابط‌عمومی‌سرآمد
 مدال مدیریت روابط‌عمومی‌
 مدال روابط‌عمومی‌صنعتی
 مدال روابط‌عمومی‌خلاق
 مدال ملی چهره ماندگار روابط‌عمومی
 مدال کارشناس برتر روابط‌عمومی‌

 

 


دانلود بروشور:  مدال‌های روابط‌عمومی‌ایران