(18 دوره گذشته = از سال 1383 تاکنون)

 

 

نمایه کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران به مرور تکمیل می‌شود.