تجربه روابط‌عمومی در آفريقا 

تجربه روابط‌عمومی‌در آفريقا  حرفه روابط‌عمومی در آفريقا، تنها در دو دهه اخير تحرک پيدا کرده است. همانند ساير مناطق دنيا،…

7,000 تومان