پیشگامان روابط‌عمومی: اد بلاك 

اد بلاك  اد بلاك ، معاون ارشد روابط‌عمومی در شركت AT&T از سال ١٩٧٥ تا سال ١٩٨٦ و يكی از…

9,000 تومان