روابط‌عمومی‌ ‌در اروپا

روابط‌عمومی‌ ‌در اروپا روابط‌عمومی‌ در اروپا، حرفه‌ای در حال پيشرفت، اما بدون هويت و نمايندگی اروپايی است. در سال 2004،…

8,000 تومان

نظريه ساختارگرايی

نظريه ساختارگرايی  در برهه اجتماعی پيش از مدرنيسم، ارزش‌ها و فرم‌ها، حتی اگر لزوماً ماهيت واقعی آنها مورد ستايش نباشد،…

10,000 تومان

نظريه هم‌آفرينی معنی

نظريه هم‌آفرينی معنی  رابرت ال. هيث نظريه هم‌آفرينی معنی را در روش خود برای مديريت روابط‌عمومی انتخاب کرد. او با…

6,000 تومان