مسئوليت اجتماعی شرکت

مسئوليت اجتماعی شرکت “نتيجه خوب از كار خوب” ضرب المثل مسئوليت اجتماعی است. به نظر می‌رسد هميشه تقاضای بيشتر برای…

10,000 تومان