مربيگری

مربيگری واژه مربيگری برای توصيف روابط بين شاگرد و استاد در اتحاديه‌های تجاری استفاده شده است،‌ اما اخيرا برای توصيف…

6,000 تومان

انتشارات برون‌سازمانی

انتشارات برون‌سازمانی نشريات برون‌سازمانی عبارتند از رسانه‌های توليد داخلی برای برقراری و ايجاد ارتباط يك شركت يا سازمان با مردم.…

10,000 تومان

ويرايش

ويرايش فعل ويرايش كردن در فرهنگ لغت آمريكايی هريتيج به زبان انگليسی چنين تعريف می‌شود:” 1- الف. آماده نمودن (اسناد…

10,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: فيليس برلو

فيليس برلو “فيليس هريت برلو” ، در زماني كه زن‌ها به طور گسترده‌ای در سطوح مديريتی بالاي سازمان‌ها حضور نداشتند،…

6,000 تومان