همسازی: نظريه اقتضائی

همسازی: نظريه اقتضائی همسازي، زماني اتفاق مي افتد كه کارشناسان روابط‌عمومی تلاش مي كنند از طريق گفتگو، مذاكره و مصالحه،…

6,000 تومان