بلواريسم

بلواريسم بلواريسم يك عبارت با معنی بد در روابط كارگری براي توصيف می‌خواهی بخواه و نمی‌خواهی نخواه توسط يك طرف…

7,000 تومان