روابط اجتماعی

روابط اجتماعی روابط اجتماعی مسئوليت عمدتاً خاص روابط‌عمومی‌‌است كه بر مديريت شبكه‌های بالقوه و موجود، تعامل ارتباطی سازمان‌ها و جامعه…

8,000 تومان