تيراژ/ شمارگان

تيراژ/ شمارگان تيراژ به تعداد خوانندگان [و اغلب تعداد نسخه‌های چاپ شده] نشريه خاص گفته مي‌شود. طبق اطلاعات موجود در…

4,000 تومان