شبح نويسی (به نام شخص ديگری نوشتن)

شبح نويسی (به نام شخص ديگری نوشتن) شبح نويسی يعنی شخصی مطلبی را می‌نويسد و در مقابل پول يا مزد…

10,000 تومان

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی منشور اخلاقی بيانيه رسمی‌رفتاری يا مجموعه ای از قوانين، استانداردها يا راهبردها برای رفتار صحيح اعضاست كه به…

6,000 تومان