کتاب: تکریم ارباب رجوع

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:   تکریم بر اساس یک رابطه ایجاد شده و بر مبنای حق…

100,000 تومان