نظريه اقتضائی

نظريه اقتضائی نظريه اقتضائی يا ايجابی در روابط‌عمومی، يك عدسی دوربين براي ديدن‌ روابط‌عمومی‌‌به عنوان روش‌های واقع گرايانه و ريزه‌كاری‌های…

6,000 تومان