هيجان

هيجان بيش از يك دهه، كلمه هيجان در پيام‌های خصومت آميز و موهن استفاده می‌شده است و به عنوان يک…

4,000 تومان

نظريه اسنادی

نظريه اسنادی درك عليت و مسئوليت، مبناي تفسير رفتار اجتماعي است و نظريه اِسنادی نحوه ارزيابي عوامل رفتار، چه رفتار…

7,000 تومان