حروفچينی

حروفچينی حروفچينی ، فرآيند چيدن (خلق و كنار هم گذاشتن) موارد تايپی براي چاپ است، مانند حروف، اعداد، علايم دستور…

4,000 تومان