حق مؤلف

حق مؤلف پيش از عصر روشنفكري در اروپا، حق مؤلف معنايی نداشت. ‌اين حق محصول انتقال عقايد از دانش به…

5,000 تومان