حوزه خبری/ خبرهای داغ

حوزه خبری/ خبرهای داغ  “بيت” خبر مهم يا مدركی است كه توسط يك خبرنگار تشخيص داده می‌شود. هر مطلب مهم…

4,000 تومان