قابليت اطمينان

 قابليت اطمينان اغلب به عنوان قابليت اعتماد يا ثبات امتيازها در يک مقياس اندازه‌گيری يا کدگزاری يک تحليل محتوايی تعريف…

7,000 تومان

تحقيق کمی

 تحقيق کمّی تقريباً هميشه با ارزيابی رسمی‌اعداد سر و کار دارد. اين بدان معنی است كه گاهی تحقيق کمّی از…

6,000 تومان

تحقيق کيفی

تحقيق کيفی   بخش اعظم تحقيقات روابط‌عمومی به حوزه تحقيق کيفی مربوط است. تحقيق کيفی- که روش تحقيق غيررسمی‌نيز ناميده…

7,000 تومان

گروه کانونی

گروه کانونی گروه کانونی، گروهی از مردم هستند كه ساختار لازم را برای تحقيق مهيا می‌كنند. اكثر گروه‌های کانونی از…

6,000 تومان

تحليل محتوا

تحليل محتوا تحليل محتوا يعنی تركيب روش تحقيقات كمی‌‌و كيفی با تمركز بر پيام‌ها. ‌اين تحليل به كاربر ‌اين توان…

7,000 تومان

مطالعه موردی

مطالعه موردی مطالعه موردی ، روش تحقيقی کيفی و توصيفی است که شخص، سازمان يا رويدادی را با جزييات کامل…

10,000 تومان

محك‌زنی

محك‌زنی محك‌زنی ، يك فرآيند ‌ايجاد امتياز يا سنجش است كه با استفاده از آن می‌توان يك فعاليت روابط‌عمومی را…

6,000 تومان