پیشگامان روابط‌عمومی: جيمز دراموند الث ورث

جيمز دراموند الث ورث   جيمز دراموند الث ورث اولين مجری روابط‌عمومی‌ شركت آمريكايی تلفن و تلگراف بود كه از…

6,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: اد بلاك 

اد بلاك  اد بلاك ، معاون ارشد روابط‌عمومی در شركت AT&T از سال ١٩٧٥ تا سال ١٩٨٦ و يكی از…

9,000 تومان