کتاب: كاربرد فنون مطبوعاتی در نشريه

كاربرد فنون مطبوعاتي در نشريه اين كتاب در پنج فصل: سرمقاله نويسي، مقاله نويسي، مصاحبه، تهيه و توليد خبر و…

50,000 تومان