روابط‌عمومی و توسعه انسانی: رويارویی با ريسك‌های انسان بودن، يا ريسك‌های پيش روی انسان‌ها؟

روابط‌عمومی‌و توسعه انسانی: رويارویی با ريسك‌های انسان بودن، يا ريسك‌های پيش روی انسان‌ها؟   پروفسور كريس گالوي مدير گروه روابط‌عمومی،…

25,000 تومان