كنترل

كنترل كنترل يكی از عوامل مهم علم ‌پژوهش و عملكرد بهينه در روابط‌عمومی ‌است؛ چون برای وجود بشر اهميت كليدی…

7,000 تومان