بسته خبری

بسته خبری بسته خبری بسته اطلاعاتی است كه در يك رويداد خاص مثل يك مصاحبه‌ مطبوعاتی، توليد يك محصول جديد…

5,000 تومان

نامه‌ گيرا

نامه‌ گيرا نامه‌‌گيرا ابزار فروش برای روابط‌عمومی محسوب می‌شود. اين نامه‌ها به منظور جلب كردن توجه نمايندگان رسانه‌ها نسبت به…

4,000 تومان

ميانگين و ميانه

ميانگين و ميانه ميانگين، معدل مجموعی از اعداد می‌باشد. سهولت نسبی محاسبه آن – هر برنامه‌ برگه‌ گسترده يك ميانگين…

4,000 تومان

اثرگذاری ناخالص

اثرگذاری ناخالص اثرگذاری ناخالص اغلب در برنامه‌ ارز‌يابی برای نشان دادن تعداد افرادی كه بالقوه در معرض پيام رسانه‌ای قرار…

4,000 تومان

ورقه حاوی اطلاعات

ورقه حاوی اطلاعات ورقه حاوی اطلاعات، همان طور كه از اسمش پيداست؛ تلفيقی از اطلاعات در مورد عنوان معينی است.…

4,000 تومان

گروه‌های زيست محيطی

گروه‌های زيست محيطی گروه‌های زيست محيطی می‌توانند منبع مهمی‌ برای کار و تهييج روابط‌عمومی‌، يا يک حامی‌‌بسيار مفيد برای آن…

9,000 تومان

معادل‌سازی آگهی

معادل‌سازی آگهی هم ارزی يا معادل‌سازی آگهی شامل محاسبه ميزان پوشش رسانه‌ای روابط‌عمومی‌ است. به عبارت ديگر، اگر سازمان، مجبور…

4,000 تومان