انگاره ‌شركت

انگاره ‌شركت مفهوم انگاره‌ شركت يكی از اساسی‌ترين ساختارهای نظری است كه در روابط‌عمومی مورد مطالعه قرار می‌گيرد. در واقع ارتباطات…

7,000 تومان

کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته

کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته  کارزار يا فعاليت سازمان‌‌يافته (مبارزه/ کمپين)، طرح راهبردیِ مجموعه‌ای از پيام‌های ارسال‌شده برای يك يا چند گروه…

6,000 تومان