ارتباطات ريسك

  ارتباطات ريسك، يک زيرساخت اجتماعی است، يك فرآيند ارتباطات تبادلی ميان افراد و سازمان‌ها با توجه به ويژگی، علت،…

7,000 تومان

نظريه برداشت اجتماعی حقيقت

  نظريه برداشت اجتماعی حقيقت بر اين باور است که حقيقت طبق موازين اجتماعی تفسير می‌‌شود و جامعه‌شناسی دانش بايد…

15,000 تومان

کميته‌ ها/ هيات های مشاوره شهروندان

کميته‌‌ها/ هيات‌های مشاوره شهروندان کميته‌ها/ هيات‌های مشاوره شهروندان از افرادي تشکيل شده است که از بخشی از جامعه جذب شده‌اند…

5,000 تومان