کتاب: مدیریت تولید و انتشار بروشور

مدیریت تولید و انتشار بروشور


فهرست مطالب

– کلیات و مفاهیم

– ساختار بروشور

– صفحه آرایی بروشور

– فرآیند تولید و انتشار بروشور

– اقدامات بعد از انتشار بروشور

50,000 تومان