کتاب: پنج گفتار مدیریت محتـوا

کتاب: پنج گفتار مدیریت محتـوا محتوا با تعریف مقتضیات و شناسایی نیازها آغاز می‌شود. قبل از نوشتن هر کلمه‌ای، فرد…

90,000 تومان