مشاوره

مشاوره مشاوره “خامه كرم خامه” عملكرد حرفه روابط‌عمومی ‌است. مشاوره وقتی صورت گرفته است كه يك عامل ارشد به اعضاء…

5,000 تومان