مقررات روابط‌عمومی

کتاب: مقررات روابط‌عمومی هدف کتاب “مقررات روابط‌عمومی” شناساندن بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات و قوانین روابط‌عمومی‌به…

180,000 تومان