مناسبات بين مشتری و کارگزار

مناسبات بين مشتری و کارگزار مناسبات ميان مشتری و کارگزار ، وضع و حالتی از کنش متقابل ميان يک سازمان…

4,000 تومان