منشور اخلاقی

منشور اخلاقی منشور اخلاقی بيانيه رسمی‌رفتاری يا مجموعه ای از قوانين، استانداردها يا راهبردها برای رفتار صحيح اعضاست كه به…

6,000 تومان