گفتار کوتاه

 هنگامی كه يک گزارش‌گر با شخصی براي يک گزارش خبری مصاحبه می‌کند، اغلب تنها بخش کوچکی از گفته فرد در…

4,000 تومان

افکار عمومی و رهبران افکار

  تعاريف مختلفی می‌توان برای افکار عمومی‌ارايه داد، اما بيشتر پژوهشگران توافق دارند که افکار عمومی‌مجموع عقايد افراد برگزيده‌ای است…

5,000 تومان

بريده جرايد (بريده اخبار) و خدمات مربوط به آن

بريده جرايد (بريده اخبار) و خدمات مربوط به آن بريده جرايد يا بريده اخبار ، نسخه اصلی مقاله در مورد…

4,000 تومان