نظريه ساختارگرايی

نظريه ساختارگرايی  در برهه اجتماعی پيش از مدرنيسم، ارزش‌ها و فرم‌ها، حتی اگر لزوماً ماهيت واقعی آنها مورد ستايش نباشد،…

10,000 تومان