نظريه پيچيدگی و آشفتگی

نظريه پيچيدگی و آشفتگی علم، نظريه آشفتگی را به همراه روش‌های فنی به عنوان مطالعه رفتار دوره ای يا بی‌ثبات…

7,000 تومان