سخنرانی سياسی

سخنرانی سياسی سخنرانی سياسی ، گفتگو درباره موضوعاتی با اهميت سياسی و اجتماعی می‌باشد. نخستين اصلاحيه قانون اساسی ايالت متحده…

10,000 تومان

خطابه تجاری

خطابه تجاری دادگاه عالی ايالات متحده، براي نايل شدن به اهداف نخستين ماده اصلاحی، خطابه تجاری را اين گونه تعريف…

5,000 تومان