نظريه مونث‌گرايی  

نظريه مونث‌گرايی نظريه مونث‌گرايی در پاسخ به دو نگرانی شديد توسعه يافته است. يك تأثير آن بر حيطه روابط‌عمومی، زمانی…

7,000 تومان

نظريه كاشت

نظريه كاشت در سال 1968 كميسيون ملی رييس جمهور جانسون، جورج گربنر را برای تحليل اثر برنامه‌های تلويزيونی برگزيد. با…

10,000 تومان

تيراژ/ شمارگان

تيراژ/ شمارگان تيراژ به تعداد خوانندگان [و اغلب تعداد نسخه‌های چاپ شده] نشريه خاص گفته مي‌شود. طبق اطلاعات موجود در…

4,000 تومان

شرح عکس 

شرح عکس  منظور از شرح عکس ، کلمات تعريف کننده‌ای هستند که در زمان استفاده از عکس در مقاله يا…

4,000 تومان

بيوگرافی/ شرح‌حال 

بيوگرافی/ شرح‌حال بيو مخفف بيوگرافی است. بيوها شرح‌حال‌های زندگی افرادی است كه نمايندگی يك سازمان يا موجوديت تجارتی را به…

4,000 تومان