فرصت و تهديد

فرصت و تهديد ايده فرصت و تهديد در مديريت بحران ريشه در اين گفته تكراری دارد كه شخصيت‌چينی برای بحران…

5,000 تومان

روابط‌عمومی دانشكده و دانشگاه‌

روابط‌عمومی‌دانشكده و دانشگاه‌  دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها برای مديريت مناسبات خود با اعضاء كليدی، از حرفه روابط‌عمومی استفاده می‌کنند. فعاليت‌های روابط‌عمومی‌آن‌ها…

6,000 تومان

دوره‌های مديريت مسايل ‍

دوره‌های مديريت مسايل ‍ مدل چيس از مديريت مسايل مدلی است كه توضيح می‌دهد چگونه سازمان‌ها بايد به مسايل عمومی‌واكنش…

6,000 تومان

نظريه توجيه

نظریه توجیه در محيط پر آشوب و مداخله شده كنوني، شرکت‌ها معمولاً به خاطر اقدامات خود مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.…

10,000 تومان