گزارش‌نویسی در روابط‌عمومی

عنوان کتاب: گزارش‌نویسی در روابط‌عمومی نویسنده: سیدشهاب سیدمحسنی فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه تعاریف و مفاهیم گزارش ویژگی‌های گزارش ساختار گزارش…

80,000 تومان

گزارش

گزارش يک گزارش غيرخبری، صرفا به عنوان يك مشخصه، از نظر آهنگ و ساختار سازمانی با مقاله خبری، تفاوت دارد.…

4,000 تومان

گزارش‌های سالانه بهداشت، ايمنی و محيط زيست

گزارش‌هاي سالانه بهداشت، ايمني و محيط زيست کنشگران/ (فعالان) اجتماعي و محيط زيست، ترديدهايي درباره تمايل شرکت‌ها و توانايي آنها…

5,000 تومان

گزارش اجتماعی سالانه

گزارش اجتماعی سالانه گزارش‌هاي سالانه اجتماعي منتشر شده به اشکال مختلف طي چند دهه اخير و گزارش‌هاي مرتبط با آنها-…

5,000 تومان

گزارش مالی سالانه

گزارش مالی سالانه به زبان ساده بايد گفت كه بر طبق تعريف سازمان مبادلات سهام نيويورک، گزارش سالانه، بيانيه مالي…

6,000 تومان