گزينش از ميان خود

گزينش از ميان خود همكاری در انتخاب، راهبردی است كه توسط نهادها يا سازمان‌های برجسته، براي پاسخ دادن و نهايتاً…

4,000 تومان