اتحادیه جهانی روابط عمومی به هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران پیام فرستاد