بررسی تاثیر استفاده از ماسک در ایجاد اختلال در ارتباطات میان فردی