جایگاه و نقش روابط عمومی در مجامع و محیط های بین المللی