حمایت شورای اطلاع رسانی دولت از یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران