دبیر کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران